Reklamacje

 • Sprzedawca jest zobowiązany do wydania Produktu bez wad, co oznacza, że Produkt:
  • ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została Klientowi wydany w stanie zupełnym.
 • W przypadku stwierdzenia, że dostarczony Produkt jest wadliwy, Konsument może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta nie będącego Konsumentem jest ograniczona do wysokości uiszczonej przez Klienta ceny.
 • Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zaobserwowanych wadach. W przypadku konieczności odesłania Produktu do Sklepu, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o tym w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Do odsyłanego Produktu należy dołączyć w miarę możliwości dowód zakupu wraz z opisem reklamacji. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres contact@waisted.eu lub w formie pisemnej na adres Sklepu. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz adres poczty elektronicznej lub inny korespondencyjny Klienta składającego reklamację.
 • Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 • Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Sprzedawcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 • Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Produktem, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.
 • Spór cywilnoprawny między Konsumentem, a Sprzedawcą z tytułu sprzedawanego Produktu może być zakończony polubownie w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich, przed sądem polubownym prowadzonym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, a także Konsumenci mogą podejmować próby rozstrzygania sporów za pomocą platformy ODR (łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr). Nadto Konsument może dochodzić roszczeń związanych z Umową na drodze postępowania sądowego.
Korzystamy z ciasteczek na naszej stronie, dalsze korzystanie z serwisu oznacza że akceptują to Państwo.
Akceptuję
DARMOWA WYSYŁKA NA TERENIE POLSKI PRZY ZAKUPACH POWYŻEJ 300 PLN
x